Häxeri

Hedniska Trossamfund?

2010-09-24 16:35 #0 av: Ganna

Behövs det ett trossamfund för hedningar? Vid första anblicken kan det verka som något positivt, men stämmer det? Följande artikel är vad jag kommit fram till om den saken.

De flesta som talar som hedniska trossamfund verkar vara odelat positiva, men jag är minst sagt skeptisk.

I Sverige finns det tre nivåer av trossamfund, där miniminivån är "...en gemenskap för religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst." Utöver den miniminivån kan trossamfundet bli registrerat, vilket innebär att det måste uppfylla en rad villkor:

  • Det måste ha stadgar om ändamål och beslutsgång
  • Det måste ha en styrelse
  • Ett namn som särskiljer dess verksamhet från andras

Ytterligare en nivå kan sägas vara den när ett registrerat trossamfund uppfyller kraven för rätt till hjälp av staten med bestämmande, debitering och redovisning av avgifter från dem som tillhör trossamfundet samt med att ta in avgifterna. För att det ska ske måste samfundet uppfylla att det:

  • bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på
  • är stabilt och har egen livskraft

Det är särskilt den sista punkten olika hedniska samfund brukar stupa på då Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund utvecklar den ytterligare enligt följande:

  • Samfundet skall betjäna minst 3 000 personer i Sverige och bedriva verksamhet på flera platser i landet.
  • Om samfundet betjänar färre än 3 000 personer bör det ändå anses ha egen livskraft, om det utgör en del av ett internationellt verksamt trossamfund av betydande omfattning.

Förutom administrativ hjälp med att samla in avgifterna från trossamfundets medlemmar, kan även ett statligt bidrag utbetalas.

Huvudorsaken till att vara ett registrerat trossamfund tycks vara att man kan få pengar.

Den andra stora orsaken är möjligheten att få utse vigselförrättare, eller snarare ge förslag på lämpliga personer inom trossamfundet då det slutgiltiga beslutet alltid fattas av Kammarkollegiet.

Båda de här sakerna tycker jag bör skötas utan statlig inblandning. Finansieringen kan alldeles utmärkt skötas på det sätt som de ideella föreningarna gör det, där insatser från ett prästerskap dessutom kan finansieras av extra avgifter för mer sällan utförda tjänster, till exempel vigsel eller begravning.

Vigselrätten bör fråntas ALLA trossamfund och bli en enbart juridisk funktion. Idealet vore om man helt enkelt kunde sända in en bevittnad ansökan som ändrade parternas status till "vigda". Vill de sen utöver det ha en religiös ceremoni blir det en sak mellan dem och den officiant de väljer.

Även de statliga bidragen bör dras in, religion ska vara en privatsak som det offentliga inte blandar sig i - vi är ju en sekulär stat med religionsfrihet och ett bidragssystem kommer alltid att snedfördela resurserna. Sen kan jag även tycka att Svenska Kyrkans tillgångar borde ses över och stora delar av deras innehav borde återlämnas till svenska folket, men det är nog tyvärr en utopi.

Läser man varför olika hedniska sammanslutningar valt att bli trossamfund så anges även legitimitet och upplysning till allmänheten som skäl och här kommer vi till en av de stora stötestenarna för mig: kan jag och bilden av min tro verkligen representeras av någon annan?

Månne är det bara för att jag är tjurig och principfast, men hittills har jag inte funnit någon hemvist i någon organisation. Jag har varit med i flera vid olika tillfällen, men alltid är det någonting som inte stämmer överens. Ju längre jag kommer på min väg och ju mer erfarenhet jag får, desto mer avlägsnar jag mig från den hedniska mittfåran, jag blir helt enkelt mer utkristalliserad i vad jag vet och vad jag tror, medan de flesta organisationer är så generellt inriktade att det i sig ibland går emot det jag omhuldar.

Jag tror att största nyttan för flest individer skulle vara om alla trossamfund fråntogs sina särskiljande privilegier och vi ( i den mån det finns ett "vi) hedningar istället lade ner engagemang på att slutgiltigt skilja det offentliga och den religiösa sfären åt, samt att se till att denna åtskillnad efterlevs.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2010-09-24 21:52 #1 av: Onn

Det borde ju räcka med att läsa diskussionerna på ett forum som det här för att inse problematiken i att försöka skapa någon sorts gemensamt, hedniskt trossamfund. ;) Med tanke på hur extremt individualistiska och ovilliga att låta sig "sorteras in i ett fack" i stort sett alla verkar vara i de här sammanhangen, så kan man ju fråga sig exakt vilka gemensamma värderingar eller trosfrågor ett sådant samfund skulle kunna baseras på. Den övervägande risken är väl att det man i så fall till sist kan komma överens om blir så allmängiltigt och urvattnat att det inte direkt stämmer överens med vad någon av medlemmarna egentligen tror på.

Ofta verkar de som pratar om att starta trossamfund eller liknande ha någon sorts vag idé om att göra nyhedendomen (eller valfri nyhednisk religion, som exempelvis Wicca) till en "erkänd religion". Man har då fått för sig att det finns någon svensk myndighet som har till uppgift att erkänna religioner, utan att egentligen ha funderat närmare över vad de teologiska, rättsliga eller filosofiska följderna skulle bli av en sådan verksamhet. I stället är det ju som du skriver, Ganna; staten befattar sig endast med religion på en rent administrativ nivå, genom den process du beskriver i din artikel. Såvitt jag vet finns det inte ens i religionsvetenskapliga sammanhang en allmänt accepterad definition av vad religion är. Att svenska staten då skulle börja bestämma vad som får eller inte får kallas religion skulle bli väldigt konstigt.

Och som jag ser det är en av de positiva sidorna av den nyhedniska rörelsen just frånvaron av central organisation. Det finns stort utrymme för varje individ, grupp eller tradition att utveckla sin egen praktik, utan att någon utifrån dikterar vad man behöver tro eller göra. Att försöka trycka in alla dessa olika inriktningar i ett enda samfund skulle kraftigt begränsa den friheten, som jag ser det.

Även om den nyhedniska rörelsen nu består av för många olika strömningar, praktiker, religioner och individer för att man skulle kunna samla sig i ett trossamfund, så tycker jag ändå att det finns någon sorts gemenskap att samlas kring, hur vag den än kan tyckas. Även detta märks ju i ett forum som HäxorIfokus; trots att alla är så envist individuella så vill vi ändå diskutera och kommunicera med varandra kring någon slags gemensamma intressen. Här kan jag också se ett behov av en gemensam intresseorganisation, som skulle kunna tillvarata och propagera för allmänhedniska intressen i samhället, som exempelvis det åtskiljande av vigselrätt och trossamfund som du beskriver ovan, eller bristen på icke-trosbundna begravningsplatser i Sverige. Jag tror inte att behovet av sådana organisationer är lika stort här som exempelvis i USA, där diskriminering på grund av nyhednisk religion faktiskt förekommer. Men just vad gäller bredare frågor som vigselrätt och begravningsplatser kan jag se en anledning till samarbete.

Nu finns det ju redan en organisation med det syftet, Pagan Federation, även om denna har varit ganska inaktiv i Sverige på senare tid. Så om man vill verka för nyhedniska intressen i det svenska samhället kan jag tycka det vore listigare att försöka göra det genom denna redan etablerade organisation snarare än att försöka starta en helt ny, som det Sveriges Hedniska Förbund som diskuteras i en annan tråd. När syftet med detta förbund dessutom är ganska otydligt, som det beskrivs på hemsidan, så ställer jag mig också tveksam till på vilket sätt det skulle kunna representera mina intressen som nyhedning. Hur definierar man hedendom? Vilka är de "lagar som i nuläget diskriminerar vår målgrupp"? Vilken är denna målgrupp? Exakt hur vill man verka för att "öka förståelsen" och vilka är de åsikter och idéer som vi alla förväntas dela? Både avsändaren och målet är minst sagt otydliga. Stadgepunkter som "32.§ Medlemmar i Sveriges Hedniska Förbund har ej rätt att uttala sig i media, officiella sammanhang eller liknande om förbundet" och "35.§ Grundaren av Sveriges Hedniska Förbund, Michael Hasselbert, Har alltid en garanterad plats i styrelsen med full rösträtt undantaget att sitter på ordförandeskap eller bryter mot stadga" gör mig också aningen skeptisk.

Generellt sett tror jag att sådana här initiativ ofta har mer att göra med den brist på faktisk gemenskap som blir följden av en sådan individualistiskt inriktad miljö som den nyhedniska. Man vill bygga upp en organiserad samhörighet kring det man föreställer sig att vi alla har gemensamt, utan att egentligen fundera närmare över vad detta skulle vara. I vilken utsträckning existerar den diskriminering man säger sig vilja kämpa mot, och hur mycket handlar det om ett självpåtaget utanförskap? Vem är det man söker ett erkännande från, och exakt hur tänker man i praktiken agera för att erhålla detta? Jag kan fråga mig i vilken utsträckning den nyhedniska självbilden stämmer överens med hur vi faktiskt uppfattas av utomstående och samhället i övrigt. Vilka "vi" nu är. ;)

 

Anmäl
2010-09-24 22:42 #2 av: Ganna

#1 Bra skrivet, en intresseorganisation skulle möjligtvis fungera om vi någonsin lyckas komma fram till vilka som innefattas i detta "vi".

Åh, jag missade deras § 35, den var ju fantastiskt demokratisk.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2010-09-24 22:49 #3 av: Onn

Precis, där blir det ju då ännu viktigare att man är tydlig med vad man står för och hur man tänker gå till väga, för att folk ska kunna veta exakt vad de går med i. I stället för att bara hänvisa till vaga och ännu ej definierade idéer om "hedendom" (där det väl förhoppningsvis dyker upp ett förtydligande under rubriken "Vad är hedendom" så småningom).

Anmäl
2010-09-25 00:35 #4 av: Trollkvinna

Att anväda ordet tro i denna sammanhang tycker jag blir lite luddigt. Livsfilosofi eller livsyn passar väl kanske bättre? Eller kanske jag inte har fått med mig hela?

En samling av människor som delar ett minium av gemensamma värdegrunder är det väl närmaste man kan komma utan att halka in på dogmatiska riktlinjer.

Detta minium som är gemensamma för de som är medlemmer i ett paganistisk förbund eller organitation är att man inte har en monoteistisk livsåskådning.

Det finns olika exempel på hur opolitiska förbund har klarat sig väl inom en ram vart det är medlemmenes gemensamma intressen som styr, och inte hur mycket man kan få i bidra från staten. Det skapar lätt ett skilje mellan medlemmerna och styrelsen. Dessutom är det redan mycket pappers prasslande och administration som tar tid och kan ta fokuset bort från det egentliga syftet med en sådan förening.

Ett förbund som är ett bra exempel på hur det faktisk går att samla folk under ett paraply utan tanke på ekonomisk vinst och "taggar" som religion och politik är:

NORDISK PAGANISTFORBUND

Sedan 1992 har förbundet haft som syfte att vara en seriös organisation som bidrar både med information, kontakter till till sina medlemmar. Samt ger info till media , skolor m.m. Det hålls workshops, större samlingar, skrivs artiklar till tidningar m.m. En period var det även möjligt att bli vigd i regi av förbundet av präster och prästinnor som redan är invigd till att utföra sådant. Men då som ett komplement till det redan existerande borgerliga vigslar. Jag tycker det är av vikt att man skall kunde be ett sådant förbund om hjälp till att tillex genomföra sjukhusvisiter, bistå vid borgerliga begravinger och annars där det fattas  personer som delar livsåskådning  och som har kompetes att gå in i de sammanhang vart det fattas ett alternativt livvsynutbud.

Än så länge fattas det att kunde läsa en manual för hur man bemöter en döende på ett äldreboende som tror på naturväsen och gamla gudar och hur denna vill ha sin likvaka. Det fin redan en sådan för romer, judar, muslimer...så var och när  och hur skall hedningar börja ta tag i sådana frågor om inte tillsammans under ett gemensamt tak?

 

 

Anmäl
2010-09-25 01:37 #5 av: Onn

Nej, det är ju en tydlig skillnad mellan ett trossamfund och en intresseorganisation, och jag tycker definitivt att det senare är det enda rimliga alternativet för någon sorts nyhedniskt samarbete. Nordisk Paganistforbund är ju också ett bra exempel på en redan fungerande sådan organisation.

En skillnad vad gäller hedningar jämfört med andra grupper, som exempelvis romer eller muslimer, är väl att det är så mycket svårare att forumulera en enhetlig definition av vem som egentligen är hedning, och även att skriva exempelvis en sådan äldreboendemanual som du beskriver som kan täcka in alla de vitt skilda åskådningar som innefattas under den rubriken. Men jag tror absolut att man har mycket att vinna på att försöka samarbeta inom sådana frågor.

Är Nordisk Paganistforbund främst aktivt i Norge, eller finns det verksamhet i övriga nordiska länder också?

Anmäl
2010-09-25 11:25 #6 av: hexsan

Är det bara jag som reagerar över ordvalen? Varför i himmelens namn skulle jag kalla mej för hednisk eller paganist?

Det ena känns som ett skällsord och det andra är från en annan kultur. För mej känns det som om det skulle vara bättre att samla flera "ursprungstroende" och för all del "nytroende".

Jag blir lite less på att antingen behöva "ärva" en hel del kristen terminologi eller vara helt utlämnad åt anglicismer som får mej att uppleva mej som ordlös, hemlös och närmast trendig istället för att, som jag själv tror, värna om något ursprungligt.

Är jag kanske alltför reaktionär? Eller kanske visionär? Hrm. Vore kul med kommentarer. Ska jag kanske skapa ny tråd?..

Anmäl
2010-09-25 15:31 #7 av: Trollkvinna

#5 I en sådan manual borde kanske vara olika underkategorier som kan sköta de olika inriktningarna inom paganismen, shamanism, wicca, åsatru m.m. Men en ram för hur man skall bemöta personer i sitt slutskede ( eller i andra övergånger) med en animstisk  och polyteistisk livsåskådning borde väl kanske gå att utforma?

#6 Jag forstår din poäng och håller med till viss del när det handlar om att bevara det som hör till den egen kultur och terminologi.. Fast det går inte se bortifrån att detta är något som hör i hop med kulturella influenser som går långt tillbaks i tid.  Sverige har inte på något vis varit isolerad från påverkningar lika lite om de grekiska och romerska kulturen. i sin tid. Tycker det blir lite på sidan om man skall såga på grenar man sitter på eller kliver på i denna sammanhangen. Det jag menar är att det ingen som kan ta i från en vad man kaller sig själv och sitt eget personliga förhållningsätt. Men när det handlar om störra sammanhäng så får man kanske utgå i från att det inte enbart handlar om hur man själv vill definera sig själv, men vilka värderingar man har gemensamt med andra. Då är det lättare se en form som kanske kan omsluta de olika inriktningarn inom en paganistisk kulturell kontext.

En intressant länk med tanke på ordet hedning och paganist

Hendendom /Paganism

Anmäl
2010-09-25 20:14 #8 av: hexsan

#7

Tack för den fina länken! Kul och intressant läsning!

 

Jag hade liksom lite på känn att jag skulle få "på moppo", när jag stack ut hakan. Det var en schyst upper-cut, tycker jag. Jag var både okunnig och lat...Skrattande

Anmäl
2010-09-25 20:18 #9 av: hexsan

Kan förresten inte låta bli:

Kan man kalla dem som tror på Freja och gänget för vantroende?

Anmäl
2010-09-25 23:29 #10 av: Trollkvinna

#8 Oj, det var inte meningen att du skulle uppfatta det så. Det var mera tänkt som ett vänligsinnad lite knuff Flört

#9 Hehe det kan man säkert om man vill, men vem kan man kalla rättroende & godtroende?

Anmäl
2010-09-25 23:43 #11 av: Trollkvinna

#5 glömde å svara dig Onn

Ja, Nordisk Paganistforbund har sitt huvudsäte i Oslo och har två "lokalavdelingar" i Sverige och Danmark  Här har aktiviteterna varierat endel, allt från att ställa upp på intervjuer, ge information till folk som söker kontakt med olika grupper, samt  hålla workshops och större samlingar som hålls vart annat år. Senaste var i Danmark.

 

Anmäl
2010-09-26 00:44 #12 av: hexsan

#10

Jag tog det inte så, men jag hade på känn att jag inte hade letat tillräckligt själv, vilket är lite oartigt. Tyckte det var kul läsning.

Har själv skrivit i en annan tråd att man aldrig "går säker" när man ifrågasätter ord...

Anmäl
2010-09-26 20:07 #13 av: Onn

#7   Jo, det borde ju egentligen inte vara så svårt, det har du rätt i.

#6   Som Trollkvinna skriver tror jag det är lite poänglöst att försöka isolera någonting "ursprungligt" i en verklighet där kulturer, språk och religiösa strömningar ständigt blandas och påverkar varandra. Om jag ska ifrågasätta vartenda ord som inte är "ursprungligt svenskt" (i princip hela vårt språk är ju uppbyggt på låneord) eller som har någon sorts koppling till Kristendomen, så kommer jag att få väldigt svårt att kommunicera med någon alls.

Jag tror det är bättre att helt enkelt se till hur orden faktiskt används, och bygga vidare därifrån. Om i stort sett alla som tror ungefär som jag kallar sig nyhedningar eller paganer, så blir det lättare för mig att prata med dem om jag också använder samma språk, snarare än att vägra eftersom orden inte är tillräckligt "ursprungliga".

Jag menar inte heller det här som någon sorts pik till dig, hexsan. Jag tror bara att en av anledningarna till att vi inom den nyhedniska rörelsen är så splittrade är just en rädsla för att sätta på sig en etikett som på minsta sätt kan uppfattas som missvisande. Om vi i stället slappnar av lite och använder det språk som redan finns för att hitta likheter, diskutera, samarbeta och umås i stället för att haka upp oss på att vissa ord inte känns helt perfekta, så tror jag att vi kan bygga upp en mer fungerande gemenskap. Det är ju också ganska mycket detta problem jag beskriver i inlägget ovan (#1). ;)

Anmäl
2010-09-26 22:58 #14 av: hexsan

#13

Jag köper ditt resonemang helt och fullt. Tror att jag är lite allergisk mot att behöva använda engelska, och då framförallt amerikanska, uttryck för för sådant som redan finns svenska ord för. Kanske mindervärdighetskomplex?

Sen kan jag inte låta bli att ibland ta upp till diskussion dylika ämnen. Jag tycker att jag själv får ett större sammanhang att sätta in dem i. Hade jag nu inte varit så "störd" så hade jag aldrig fått läsa om allt intressant som flera av er har berättat om.

Är inte säker på att min omgivning tycker att jag alltid är så bekväm, men andra människor är ett trivsamt sätt att lära sej. Jag var länge fast i den rationella världen, men känner att jag måste släppa loss dåren i mej, så därför kommer mina revoltförsök...

Ursäkta den här parentesen i själva tråden.

Måste säga att jag tycker det var intressant att läsa Gannas tankar i ämnet. Och även flera kommentarer. Jag tror att jag hade snubblat över den hedniska hemsidan förut. Kanske nån annan som skickat länk? Vet att jag också reagerade på att grundaren alltid skulle vara garanterad en plats i styrelsen. En sån där grej som gör att jag aldrig skulle gå med.

Framförallt är jag så glad att såna här spörsmål diskuteras på ett kritiskt och rannsakande sätt, utan att man tar till elaka knep. För oss som står "ensamma i vår utövning" är såna här initierade och kunniga diskussioner hur viktiga som helst. Det skulle nog vara så lätt att bara gå med i nåt som låter bra.

Anmäl
2010-09-29 20:28 #15 av: Bodvar

Bra artikel, Ganna, och flera kloka inlägg.

Jag tvivlar numera på att det går att skapa en organisation för alla slags hedningar, paganer, wiccaner eller vad man nu väljer att definiera sig som.

En tid var jag medlem i Sveriges Asatrosamfund, men mina aktiviteter där inskränkte sig till (rabiata?) inlägg på diskussionssidan. Inte ens bland de som kallar sig asatroende, eller anhängare av forn sed eller vad det nu må vara - de som ser sin religiösa tillhörighet i en andlighet med rötter i nordens forntid - kan samsas.

Det har förekommit, och förekommer fortfarande, ett jäkla käbbel mellan olika individer och grupper om vem/vilka som företräder sann nordisk sed.

Så att samla ännu fler och skiftande riktningar tror jag är ogörligt. Men man kan bara önska lycka till.

I just detta fall, Sveriges Hedniska Förbund, så kan man väl som andra påpekat känna sig lite (eller ännu mer) tveksam. Det verkar vara en organisation där grundaren/ordföranden vill ha makt för tid och evighet. Och om man nu säger sig vilja företräda hedningar är det förvånande att man inte klarar av att definiera vad hedendom är. Jag vet inte hur länge deras sida har varit uppe, men det är ett tag sen jag såg den första gången och den är fortafarande under uppbyggnad.

Och med tanke på svårigheterna att samarbeta är det lustigt att läsa denna tråd där origanisationen nämns av en medlem som sedan blir tillrättavisad av en annan medlem.

Anmäl
2010-09-29 20:47 #16 av: Ganna

Tack för allt beröm och en intressant diskussion - det ger inspiration till nya artiklar. :)

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2010-09-29 23:55 #17 av: Endroppeihavet

Jätteintressant tråd, det ger.. mertänkande, vidaretänkande, efter artikeln har jag mer funderingar och frågor än innan.

Ja.. Intresseorganisation... *smakar på* Det låter bra.. Och det där "vi:et" kan väl deltagarna reda ut själva i fortsatt individualistisk religiös anda.

Man ser organisationer och samfund komma och gå.. (och finnas kvar för all del).

Mina egna tankar om det hela är att det inte spelar någon som helst roll vad ledningen har för mål, då funktionen för medlemmarna tycks ligga på att träffa nytt folk. Helst sådär "likasinnade" då.. Men eftersom avfallen är stora i nya "hedniska" samfund kan ju det tyda på att det allmängiltiga som från början skulle föra oss samman är det som i slutändan också håller oss isär.

(I något gemensamt samfund kommer vi nog i alla fall inte att hamna allesamman).

 

Sen kan jag ju tycka att det är roligt att man som nyreligiös vill starta ett samfund. Att på något vis normalisera det som började och är en mångfascetterad gren i svenskt religiöst utövande.

Å andra sidan skulle det nog vara oändligt tråkigt att starta ett samfund med en väldigt specifierad individuell gren, exempelvis min egna panenteistiska världssyn med hela jävla godissortimentet av urplock därtill.

Hur många skulle hålla med mig? Inte en enda kan jag tänka mig. Och då kanske man hellre startar någon allmängiltigt där "alla är välkomna".

Inget av det tycks så där väldans fantastiskt.

 

 

Fast en organisation som aktivt jobbar för att kyrkan ska ge tillbaka sina tillgångar till folket.. Låter inte som en helt dum idé.

 

 

 

 

 

 

 

Anmäl
2010-10-10 17:27 #18 av: Airamya

Nordisk Paganistforbund har en svensk motsvarighet i Hedniska Nätverket Vitka, och där tycker jag det går bra att samla olika hedniska inriktningar under ett o samma paraply.
Det har fungerat bra i mer än 20 år nu, men kanske helt enkelt därför att ingen där försöker övertyga någon annan om sin egen tros förträfflighet.

Hedniska Nätverket Vitka är rätt o slätt ett nätverk. Så visst går det att samla olika typer av hedningar under samma tak. Men att försöka göra det i form av ett samfund är nog ingen större idé.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.